Klachten

Wanneer u iets dwars zit wat met de school te maken heeft dan is het fijn om te weten bij wie u terecht kan. Wanneer het rechtstreeks met uw kind te maken heeft, dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon. Meestal is het probleem dan opgelost.

Mocht u er niet uitkomen, of het gaat over een breder onderwerp, dan kunt u bij de directie terecht. De deur staat voor u open.

Wanneer er hierna toch iets is waarmee u ‘hogerop’ wilt, dan is kunt u naar ons contactpersoon gaan. Op de Prins Willem-Alexanderschool is dat mevr. C.D.Quartel. Haar emailadres is corrie.quartel@hervormdescholen.nl.  Met haar kunt u contact zoeken. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.

De contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling de klacht kan worden opgelost en bezien of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen mogen geen deel uit maken van de klachtencommissie, maar kunnen u dan verwijzen naar de klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen begeleiden u desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in deze hoedanigheid vernemen. De gegevens van de contactpersonen staan rechts op de pagina.

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs:

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

Dhr. J.J. van Gils (ex-directeur basisschool)
Marinus Poststraat 73
2235 XC Valkenburg
telefoon: 071 – 4031439

Mw. Drs. G. van Duijn (arts)
Voorstraat 148
2225 EW Katwijk aan Zee
telefoon: 071-4012884