Leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

Leerplicht begint bij 5 jaar
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat het 5 jaar is geworden. Als een kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, dan is het kind vanaf 1 november van dat jaar leerplichtig en moet het naar school.

Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplichtwet, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. Ouder(s)/ verzorger(s) zijn niet strafbaar als zij hun 4-jarige kind thuishouden. De leerplichtambtenaar kan hier niet tegen optreden. Wel wordt van ouder(s)/ verzorger(s) verwacht dat zij contact opnemen met de school als zij hun kind een dag thuis willen houden.

Er zijn wettelijke afspraken gemaakt over de mogelijkheid tot het geven van verlof buiten de schoolvakanties om. Bureau Leerplicht controleert of de school zich aan deze afspraak houdt en kan overgaan tot het geven van boetes aan de school. Dat willen we voorkomen. Hieronder staat wanneer u verlof kunt aanvragen. Voor vragen kunt u terecht bij de directie van de school.