Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven orgaan, dat de school en het schoolbestuur adviseert bij allerlei beleidszaken. Voor bepaalde beslissingen heeft het schoolbestuur zelfs instemming van de MR nodig. De raad heeft dus advies- en instemmingsbevoegdheid, wat is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. We hebben een gemeenschappelijke MR met de Mr. J.J.L.v.d. Brugghenschool.

De raad bestaat uit vijf leden die de ouders vertegenwoordigen en vijf leden die het onderwijzend personeel vertegenwoordigen. De MR spreekt dus namens alle ouders en het personeel. Belangrijkste taak is het houden van een ‘vinger aan de pols’. Wat gebeurt er op school, welke ontwikkelingen zijn er en wat zijn redenen voor keuzes die gemaakt worden.

Ouders kunnen via verkiezingen lid worden van de MR indien zij één of meer kinderen langer dan één jaar op school hebben en de christelijke grondslag van de school onderschrijven. Een zittingsperiode is minimaal drie en maximaal zes jaar. Jaarlijks zijn er verkiezingen, daar reglementair één derde van de leden af moet treden (al dan niet herkiesbaar). Met vragen, opmerkingen, klachten, kunt u altijd terecht bij de leden van de MR. Het emailadres is: mr-brugghenpwa@outlook.com.

LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Oudergeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Mw. Samantha Kuijt
Mw.  Angelique Vlieland
Mw. Jeanet van der Bent

Personeelsgeleding Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Mw. Elzelien van den Bosch
Mw. Henriëtte Hofland (secretaris)
Dhr. Willem van der Plas

Oudergeleding Prins Willem-Alexanderschool
Dhr. Ferry Spros
Mw. Annelies van Bentum 

Personeelsgeleding Prins Willem-Alexanderschool
Mw. Linda Schuurkamp

Adviseur Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool
Dhr. Rijk van Ommeren 

Adviseur Prins Willem-Alexanderschool
Dhr. Kees Guijt

Mail de medezeggenschapsraad van de Prins Willem-Alexanderschool