Protocol sociale media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Prins Willem-Alexanderschool. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. De Prins Willem-Alexanderschool vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de Prins Willem-Alexanderschool betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten

 • De Prins Willem-Alexanderschool onderkent het belang van sociale media.
 • Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
 • Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten;
 • De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school;
 • Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.

Doelgroep en reikwijdte

 • Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen
  medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan de Prins
  Willem-Alexanderschool.
 • De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.

Sociale media in de school

Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)

 • Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor gericht toestemming is gegeven. Deze gerichte toestemming dient een specifiek doel te hebben. Vrij op sociale media is niet toegestaan.
 • Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke
  informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
 • De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
 • Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
 • Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven;
 • Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
 • Het is leerlingen niet toegestaan gebruik te maken van hun eigen mobiele device (mobiele telefoon, smartphone, ipod, tablet-pc enz.), tenzij daartoe opdracht is gegeven door de schoolleiding respectievelijk de leraren. Bij overtreding van deze regel wordt de mobiele device voor de rest van de dag ingenomen door de leraar.
 • Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld:
  mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de
  onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen

Voor medewerkers tijdens werksituaties

 • Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling.
  Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de Prins
  Willem-Alexanderschool dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van Prins Willem-Alexanderschool.
 • Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met de directie om de te volgen strategie te bespreken. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met de directie van de school.

Voor medewerkers buiten werksituaties

 • Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
 • Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de
  onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de Prins Willem-Alexanderschool.
 • Indien de medewerker over de Prins Willem-Alexanderschool publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de Prins Willem-Alexanderschool. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.

Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen

 • Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle
  correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en
  ontslag op staande voet;
 • Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan
  verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of
  ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van
  school
 • Indien de uitlating van leerlingen,en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke
  overtreding inhoudt zal door de Prins Willem-Alexanderschool aangifte bij de politie worden gedaan.