Visie en missie

‘De Prins Willem-Alexanderschool is een protestants-christelijke, open, toegankelijke basisschool waar kennisoverdracht, verantwoordelijkheid, constructie en zelfontplooiing centraal staan en waar gestreefd wordt naar een veilige en uitdagende leeromgeving om de leerlingen erop voor te bereiden hun plek binnen de maatschappij in te nemen.’

Visie op identiteit

De Prins Willem-Alexanderschool is een protestants-christelijke school.  Dat houdt onder meer in:

 • Wij mogen tot zelfontplooiing komen door talenten (door God aan ons gegeven) te benoemen en te ontwikkelen.
 • We zien onszelf en elkaar als unieke, door God geschapen wezens.
 • We zijn zó gemaakt, dat we constructieve relaties met God en anderen kunnen aangaan en onderhouden.
 • We leren elkaar daarom om verantwoordelijk te zijn en om zorg te dragen voor onze band met God.
 • Wij mogen de liefde en zorg van God aan ons beantwoorden door verantwoordelijk, zorgzaam en respectvol om te gaan met onszelf, met de ander en met de schepping.

Visie op leren

 • De Prins Willem-Alexanderschool ziet leren als een proces van het verwerven van kennis, vaardigheden en het ontwikkelen van attitudes. Daarin spelen de leerling zelf, de leerkracht, de leerlingen om hem heen en de ouders/ verzorgers een belangrijke rol.
 • We zijn van mening dat leren betekenisvol moet zijn voor de leerling. Dat gebeurt als we de leerling verantwoordelijkheid geven voor zijn eigen leerproces en hem de mogelijkheid bieden om kennis, vaardigheden en attitudes te construeren. Leren is construeren – en daarbij gaat het om het handelen van de leerling.
 • In het leerproces speelt de leerkracht een belangrijke rol. De leerkracht draagt kennis over en sluit daarbij aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Verder begeleidt de leerkracht de leerling in zijn leerproces en richt de onderwijssituatie zo in dat kinderen in staat worden gesteld om te leren.
 • Samenwerken is essentieel om te kunnen leren. De leerling werkt samen met de andere leerlingen.

Visie op lesgeven

 • Onze leerkrachten geven dusdanig les dat het proces van het verwerven van kennis, vaardigheden en het ontwikkelen van attitudes bij leerlingen optimaal gestimuleerd wordt.
 • Leren moet betekenisvol. Dat gebeurt als de leerkracht een coachende, faciliterende en indien nodig een sturende rol aanneemt waardoor de leerling groeit naar zelfstandigheid, leert om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces en de mogelijkheid krijgt om kennis, vaardigheden en attitudes te construeren.
 • De leerkracht past de manier van lesgeven zo veel mogelijk aan op de leerstijl van de leerling.
 • De leerkracht richt de onderwijssituatie organisatorisch gezien zó in, dat leerlingen in staat worden gesteld om te leren. Kernwoorden zijn: doelmatige instructie, effectieve verwerking en een passende leeromgeving.
 • De leerkrachten richten de onderwijssituatie zodanig in dat samenwerking een belangrijke plaats heeft in het onderwijs.